Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1550 w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę budynku.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1549 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1548 w sprawie udzielenia upoważnienia.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1547 w sprawie zawarcia porozumienia.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1546 w sprawie wyrażenia zgody na przelew wierzytelności.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1545 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji praw i obowiązków
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1544 w sprawie nie przyjęcia oferty.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1543 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2010 r. nr 1542 w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2010 r. nr 1541 w sprawie wyznaczenia szkoły do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz upoważnienia dyrektora szkoły.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2010 r. nr 1540 w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2010 r. nr 1539 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2010 r. nr 1538 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2010 r. nr 1537 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2010 r. nr 1536 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2010 r. nr 1535 w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna pod planowane farmy wiatrowe w obrębach: Rudna, Gawrony, Kębłów, Naroczyce, Górzyn, Olszany, Radomiłów, Brodów i Studzionki, na terenie Gminy Rudna.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2010 r. nr 1534 w sprawie pokrycia kosztów zakupu nagród.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2010 r. nr 1533 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2010 r. nr 1532 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Lubin nieruchomości położonej w obrębie Obora, gmina Lubin.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2010 r. nr 1531 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2010 r. nr 1530 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2010 r.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2010 r. nr 1529 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Lubinie i wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2009 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2010 r. nr 1528 w sprawie zatwierdzenia zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2010 r. nr 1527 w sprawie uchylenia uchwały.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2010 r. nr 1526 w sprawie w sprawie pokrycia kosztów.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2010 r. nr 1525 w sprawie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 48, dla obszaru ograniczonego planem miejscowym Nr 36 (ul. Hutnicza), planem Nr 9 (ul. Hutnicza), południową granicą pasa drogowego obwodnicy Lubina, północno-zachodnią granicą projektowanego pasa drogowego wzdłuż parku im. Jana Pawła II, po granicy ogrodów przydomowych przy ul. Szybowej następnie wzdłuż ul. Boles..
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2010 r. nr 1524 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2010 r. nr 1523 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lubinie.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11maja 2010 r. nr 1522 w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia.
 14.06.2010 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11maja 2010 r. nr 1521 w sprawie zatwierdzenia zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 11534