Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 20.10.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.Termomodernizacja i remont elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, ul. Kolejowa 5.
 20.10.2010 Część A - Dostawa samochodu osobowego 5 - drzwiowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010 r. wg załącznika nr 1 do umowy. Część B - Dostawa samochodu towarowo-osobowego z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010 r. wg załącznika nr 2 do umowy
 15.10.2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. " Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem
 13.10.2010 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubinie stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego oznaczonej geodezyjnie nr 289/5
 12.10.2010 "Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340"
 06.10.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.
 05.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340.
 05.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 05.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
 05.10.2010 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pn.: Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 78+690 - zamówienie uzupełniające.
 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu
 30.09.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na : Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco - zamówienie uzupełniające.
 29.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco - zamówienie uzupełniające.
 27.09.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 wraz z utwardzeniem terenów zielonych.
 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 78+690 - zamówienie uzupełniające.
 23.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Termomodernizacja i remont elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, ul. Kolejowa 5.
 21.09.2010 Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane - zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym w celu budowy i prowadzenia parku wodnego w Lubinie.
 20.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. : Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.
 20.09.2010 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Chróstniku dz. nr 109/68 stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego.
 20.09.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Budowa placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych w ramach programu rządowego Radosna Szkoła.
 17.09.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 wraz z utwardzeniem terenów zielonych.
 16.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie poza terenem miasta Lubina.
 16.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Zimowe utrzymanie porządku i czystości dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na terenie miasta Lubina.
 16.09.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m (ekrany 2b i 2c wg koncepcji) oraz budowę ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al. Niepodległości w Lubinie.
 14.09.2010 Treść zapytań oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów we wniosku o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym do postępowania pn. "Budowa i prowadzenie hali widowiskowo - sportowej w Lubinie".
 14.09.2010 Treść zapytań oraz wyjaśnień dotyczące ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane na "Budowę i prowadzenie hali widowiskowo - sportowej w Lubinie".
 09.09.2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa placu zabaw na terenie SOSzW w Szklarach Górnych w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA
 07.09.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (od km 66+353 do km 80+379).
 06.09.2010 Treść zapytań oraz wyjaśnień dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu.
 06.09.2010 Treść zapytań oraz wyjaśnień dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu.

«       1   2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 60764