Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 29 września 2009 r. nr 1226 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Data publikacji 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia 16.10.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXIV/1226/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 września 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2007 r. Nr 75 poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286, z 2008 r. Nr 154 poz. 958, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 92 poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie 4 drzew rosnących na nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 109/66 w obrębie Chróstnik gmina Lubin, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego w posiadaniu Zespołu Szkół w Chróstniku, przedstawionych w załączniku do niniejszej uchwały.

2.      Zgodę warunkuje wykonaniem na nieruchomości nowych nasadzeń na warunkach określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

            Dyrektor Zespołu Szkół w Chróstniku pismem znak L.dz. K 300/76/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. wystąpił o wydanie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie 4 drzew z rodzaju topola z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/66 w obrębie Chróstnik gmina Lubin.

            Konieczność usunięcia drzew związana jest z zagrożeniem, jakie drzewa mogą powodować dla osób przebywających na terenie nieruchomości i mienia, z uwagi na ich wiek. Korony wnioskowanych do usunięcia drzew są mocno rozbudowane z licznie występującym posuszem oraz śladami po odłamanych suchych konarach. Dwa pierwsze drzewa usytuowane są blisko budynku sali gimnastycznej, co powoduje jego stałe zacienienie, wilgoć ścian oraz zanieczyszczanie rynny dachowej. Kolejne dwa drzewa rosną przy drodze wewnętrznej oraz linii elektroenergetycznej .

Ponadto, system korzeniowy drzew powoduje wysadzanie płyt betonowych drogi wewnętrznej oraz uszkadzanie studzienki kanalizacyjnej.

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.Załączniki
1.   Załącznik do uchwały 1226.doc (27.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.10.2009    Edycja dokumentu
16.10.2009    Utworzenie dokumentu.