Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 29 września 2009 r. nr 1225 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie lub likwidację składników majątku ruchomego.
Data publikacji 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia 16.10.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXIV/1225/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie lub likwidację składników majątku ruchomego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) i § 6 ust. 1, 2, 4, 5 oraz 6 uchwały Nr CLXXX/1013/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym w dyspozycji jednostek Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie zużytych składników majątku ruchomego
lub ich likwidację zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
z dnia 14.07.2009 r., Nr AG. 0716-5/09 uzupełnionym pismem z dnia 10.09.2009 r.,
Nr AG. 2103-2/2009, stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

Uzasadnienie

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie wystąpił z wnioskiem z dnia 14.07.2009 r., Nr AG. 0716-5/09 o wyrażenie zgody na zbycie zużytych składników majątku ruchomego lub ich likwidację w przypadku braku możliwości zbycia tych składników. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 18.08.2009 r. zapoznał się z przedłożonym projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zużytych składników majątku ruchomego i zwrócił materiał do uzupełnienia, celem wystąpienia do Dyrektora tej jednostki o udzielenie informacji za jaką wartość mają być zbyte składniki majątku.

Pismem z dniu 10.09.2009 r., Nr AG. 2103-2/2009 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, że przedstawione w ww. wniosku składniki majątku ruchomego nie nadają się do użytku ze względu na trwałe uszkodzenie i brak jest możliwości oszacowania wartości rynkowej tych składników. Ponadto poinformował, że zawiadomił powiatowe jednostki organizacyjne o możliwości przekazania tego sprzętu i tylko Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie jest zainteresowany nieodpłatnym przejęciem centrali telefonicznej, którą wykorzysta do celów dydaktycznych. W związku z powyższym Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  wystąpił o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie tej jednostce centrali telefonicznej lub likwidację składników majątku ruchomego.

            Zgodnie z § 6 ust. 1, 2, 4, 5 oraz 6 uchwały Nr CLXXX/1013/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym w dyspozycji jednostek, nieodpłatne przekazanie oraz likwidację zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego powierzonego powiatowej jednostce organizacyjnej o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 3.500,00 zł brutto, może nastąpić po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.10.2009    Edycja dokumentu
16.10.2009    Utworzenie dokumentu.