Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 24 września 2009 r. nr 1224 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
Data publikacji 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia 16.10.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXIII/ 1224 /2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W projekcie uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, przyjętego uchwałą Nr CCXX/1208/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 września 2009 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

1/ Tabelę 3 „Zestawienie inwestycji drogowych” w całości zastępuje się nową Tabelą 3 „Zestawienie inwestycji drogowych” (załącznik Nr 1 do uchwały),

2/ W rozdziale 9.3 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie (załącznik Nr 2 do uchwały).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

        Zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wynikają z konieczności aktualizacji inwestycji zgodnie z  ich rzeczywistym przebiegiem w związku z realizacją nowych zadań uzasadnionych aktualnym stanem obiektów  oraz  faktycznymi  możliwościami  finansowania  inwestycji  z  budżetu  w  2009 r. Wieloletni Plan Inwestycyjny  wymaga okresowego aktualizowania uwzględniającego  posiadane środki finansowe i pozyskane dotacje.

       W przypadku inwestycji drogowych wprowadzono nową pozycję do WPI na 2010 r., która dotyczy zadania pn: „Przebudowa drogi  292 Rudna-Lubin”. Jest to związane z zamianą dróg z powiatowej 1220D i 1200D (częściowo) na drogę wojewódzką 292 na odcinku Rudna-Lubin. Zamiana dróg jest niezbędna do realizacji inwestycji pn: „Przeprawa przez Odrę Ciechanów-Radoszyce” i utworzeniem nowego międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego.

       W  przypadku inwestycji oświatowych i sportowych oraz publicznych dodano kolejne trzy inwestycje zawarte w tabeli nr 4 pkt 18, 19 i 20. Ponadto zostały przesunięte środki finansowe z zadania pn. „Prace termomodernizacyjne, remontowe i rozbudowa obiektów Zespołu Szkół nr 2  w Lubinie” na wykonanie terenów zielonych i boisk, o których mowa w pkt 15 w tabeli jw.Załączniki
1.   Załącznik 1,2 do uchwały 1224.doc (90.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.10.2009    Edycja dokumentu
16.10.2009    Utworzenie dokumentu.