Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 23 września 2009 r. nr 1222 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia 16.10.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXXII/1222/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 23 września 2009 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

Na podstawie art. 48 ust.2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 )  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia Panią Jolantę Dubińską – dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie do składania  jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem  bieżącej działalności jednostki organizacyjnej w szczególności do :

1. Udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami umów dotyczących bieżącego utrzymania  jednostki w ramach przyznanych  środków.

2. Zawierania umów na remonty do kwoty 1 000 EURO w ramach środków  budżetowych ustanowionych dla jednostki.

3.  Zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń.

            4. Reprezentowania jednostki w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym                         w sprawach wynikających z bieżącej działalności jednostki oraz do udzielania   pełnomocnictw procesowych w tych sprawach. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Traci moc uchwała Nr LIII/299/2007 Zarządu Powiatu z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.10.2009    Utworzenie dokumentu.