Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 15 września 2009 r. nr 1214 w sprawie zawarcia aneksu
Data publikacji 18.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia 15.09.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXXI/1213/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 września 2009 r.

 w sprawie zawarcia aneksu.

 Na podstawie  art. 6 ust. 1, art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753) oraz §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych ( Dz. U. Nr 53, poz. 435)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 § 1

  1. Wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim aneksu nr 1 /P35/2009 do umowy nr P/35/2009 o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D Lubin, ul. Hutnicza, etap III, od km O+650 do 1+681” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”, w sprawie przyjęcia dotacji celowej w kwocie nie większej niż 1 836,00 tys. zł ( słownie: jeden milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych ).
  2. Aneks, o którym mowa w ust. 1 , stanowi załącznik do niniejszej uchwały.         

 § 2

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania aneksu do umowy określonej w § 1.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Uzasadnienie 

 Podpisanie aneksu nr 1/P35/2009 do umowy nr P/35/2009 z dnia 12.05.2009 o  dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D Lubin ul. Hutnicza, etap III, od km 0+601 do 1+601” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą  „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” jest niezbędne w związku z wprowadzeniem zmian zaakceptowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i dalszej realizacji tego projektu.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.09.2009    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)