Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 września 2009 r. nr 1213 w sprawie zawarcia umowy
Data publikacji 18.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia 15.09.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA NR CCXXI/1214/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 września 2009 r.

 w sprawie zawarcia umowy.

 Na podstawie  art. 6 ust. 1, art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753) oraz §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych ( Dz. U. Nr 53, poz. 435)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim umowy nr P36/2009 o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1233D Miłosna – Karczowiska, Etap IIa w m. Raszówka” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” , w sprawie przyjęcia dotacji celowej w kwocie nie większej niż 1 979 000,00 zł ( słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć  tysięcy złotych ).
  2. Umowa, o której mowa w ust. 1 , stanowi załącznik do niniejszej uchwały.         

§ 2

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania aneksu do umowy określonej w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Uzasadnienie 

 Podpisanie  umowy nr P/36/2009 o  dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D Miłosna – Karczowiska, Etap IIa w m. Raszówka” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą  „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” w związku z przyjęciem dotacji w kwocie nie większej niż 1 979 000,00 zł.  jest niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.09.2009    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)