Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2009 r. nr 1206 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
Data publikacji 14.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia 09.09.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA Nr CCXIX/1206/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 9 września 2009 r.

 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości.

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) i art. 25b oraz art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459  z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817) oraz art. 701 Kodeksu cywilnego Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Postanawia wydzierżawić na okres 30 lat z przeznaczeniem pod budowę obiektu hotelowego dla potrzeb EURO 2012 część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie oznaczonej jako działka nr 64/3 (obręb geodezyjny nr 1) o powierzchni 0,5051 ha  w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LE1U/00046873/8.

2. Oddanie części nieruchomości określonej w ust. 1 następuje w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

§ 2

Ogłoszenie o przetargu w treści jak w załączniku nr 2 do uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubinie, a także w prasie o zasięgu lokalnym. 

§ 3

Powołuje komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

1. Przewodniczący:        Jan Raduchowski

2. Sekretarz:                   Renata Tymczuk

3. Członkowie:   Joanna Krajewska-Niemczyk

4.                                Małgorzata Sulikowska

5.                                Rafał Bartkiewicz

§ 4

 Do zadań komisji należy w szczególności:

1) przeprowadzenie przetargu,

2) sporządzenie i przedstawienie Zarządowi Powiatu  protokołu z przetargu.

§ 5

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, komisja przedstawi Zarządowi Powiatu swoje stanowisko.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 7

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Załącznik nr 1 do uchwały   zal_nr_1_do_1206.jpg (568.95 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały   zal_nr_2_do_1206.doc (44 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.09.2009    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)