Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 sierpnia 2009 r.nr 1194 w sprawie pokrycia kosztów
Data publikacji 28.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXV/1194/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie pokrycia kosztów.


Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558   i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów oznakowania szlaku św. Jakuba na terenie powiatu lubińskiego przy współudziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, do wysokości 2 300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych).  

 

Źródło finansowania : Dział 750 – Administracja publiczna.

                                    Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Projektów i Promocji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Utworzenie dojściowego szlaku św. Jakuba na terenie powiatu lubińskiego stanowi uzupełnienie polskiej części europejskiego systemu pielgrzymkowego. Inicjatywa ta jest wspólnym projektem Powiatu Lubińskiego i Gminy Lubin przy aprobacie i merytorycznym wsparciu Bractwa św. Jakuba i PTTK.

Wytyczona trasa ma 43 km, z czego blisko 22 km na terenie powiatu (Ścinawa – Siedlce – Czerniec – Lubin – Krzeczyn Wielki –Gorzyca). Przedsięwzięcie to ma duże znaczenie dla rozwoju i zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz promocji powiatu, albowiem szlak biegnie od malowniczej doliny Odry w Ścinawie, przez miejscowości z cennymi zabytkami, głównie sakralnymi. Szlak św. Jakuba, zarówno w powiecie lubińskim jak i innych państwach Europy, ma swoje specjalne oznakowanie - tabliczki ze znakiem muszli. Koszty znakowania połowy szlaku od Lubina w kierunku zachodnim przejęła gmina wiejska Lubin. Projekt uchwały zakłada pokrycie kosztów znakowania trasy pomiędzy Ścinawą a Lubinem.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Grzegorz Lasecki

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
28.08.2009    Utworzenie dokumentu. (Grzegorz Lasecki)