Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 sierpnia 2009 r.nr 1161 w sprawie określenia zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla placówek oświatowych, celem opracowania projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
Data publikacji 20.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia 20.08.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCX/1161/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie określenia zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla placówek oświatowych, celem opracowania projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r. 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, Nr 220, poz. 1419, z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458), rozporządzenia MEN z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz. U. Nr 235, poz. 1588), uchwały Nr XXXVIII/249/2005 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz uchwały Nr L/342/2006 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala procedurę przygotowania przez placówki oświatowe materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

 

§ 2

 

Część oświatową subwencji ogólnej, zaplanowaną dla Powiatu Lubińskiego na 2010 r., w całości  przeznacza się na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński oraz placówki oświatowe otrzymujące dotację z budżetu Powiatu Lubińskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

 

 

 

§ 3

 

Subwencja oświatowa na 2010 r. dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Lubiński jest naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (algorytm i standard).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki stanowiący podstawę do naliczenia subwencji dla jednostki ustala się na podstawie danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
1.   Załączniki 1161.doc (84 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
20.08.2009    Utworzenie dokumentu.