Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 sierpnia 2009 r.nr 1159 w sprawie zawarcia umowy.
Data publikacji 20.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia 20.08.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCX/1159/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie zawarcia umowy.

 

Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220  i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z  art. 175 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  oraz uchwały Rady Powiatu w Lubinie nr XXXIII/185/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2009, Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Lubin a Powiatem Lubińskim w sprawie przyjęcia dotacji celowej w kwocie 1 759 850,00 zł ( słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych ) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D Miłosna – Karczowiska, etap II w m. Raszówka” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, o treści jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnia Panią Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Pana Mirosława Gojdzia Członka Zarządu – Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania umowy .

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
20.08.2009    Utworzenie dokumentu.