Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 sierpnia 2009 r.nr 1158 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę.
Data publikacji 20.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia 20.08.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCX/1158/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459  z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Przeznacza się pod dzierżawę na okres 30 lat z przeznaczeniem pod budowę obiektu hotelowego dla potrzeb EURO 2012 część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w obrębie 1 miasta Lubina, oznaczoną numerem geodezyjnym jako działka 64/3 w granicach oznaczonych na załączniku nr 2.

2.      Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości określonej w ust. 1.

3.      Wykaz, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.      Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie na okres 21 dni.

2.      Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubinie oraz oficjalnej stronie Powiatu Lubińskiego (www.powiat-lubin.pl).

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Uznając potrzebę włączenia się Powiatu Lubińśkiego w proces przygotowywania  naszego kraju do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć część nieruchomości, przewidzianej do zabudowy halą widowiskowo-sportową, pod budowę hotelu (czerogwiazdkowego) dla potrzeb EURO 2012.

            Lokalizacja hotelu uzasadniona jest sąsiedztwem nowo wybudowanego stadionu Zagłębia Lubin a także korzystnym położeniem przy drodze krajowej nr 3. Hotel wraz z projektowaną halą sportową stanowić będą kompleks.

            Po zakończeniu EURO 2012 obiekt wraz z projektowaną halą widowiskowo-sportową służyć będzie nadal lokalnej społeczności a także stanowić będzie bazę noclegową dla uczestników rozgrywanych meczy lub organizowanych widowisk w hali sportowej oraz na sąsiadującym stadionie piłki nożnej. Budowa tego obiektu to również poszerzenie istniejącej, ale nie wystarczającej, bazy noclegowej w Lubinie.

            Ustalenie okresu dzierżawy na okres 30 lat  nie stoi z sprzeczności z przepisami prawa materialnego – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami a także z uchwałą Nr XXII/128/2000 Rady Powiatu w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

            Realizacja trzech wskazanych celów w pełni uzasadnia podjęcie przedmiotowej uchwały.Załączniki
1.   Załącznik 1158.doc (32 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
20.08.2009    Utworzenie dokumentu.