Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2009 r.nr 1141 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.
Data publikacji 10.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia 10.08.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCVII/1141/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 28 lipca 2009 r.

 

 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z § 8 ust. 3 oraz § 20 ust. 5,6 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 § 1

1. Powierza Pani Marii Łagun nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 1 na okres 3 lat zadania doradcy metodycznego w zakresie historii i WoS w wymiarze  6/18 etatu, realizowane w Ośrodku Doradztwa Metodycznego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

2. Nauczycielowi wymienionemu w ust. 1 przysługuje wynagrodzenie zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi - Członkowi Zarządu – Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Pani Maria Łagun została wyłoniona w konkursie ogłoszony w celu powołania doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów: historia i WoS.

Pani Maria Łagun ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Filologicznym
w zakresie filologii rosyjskiej i uzyskała tytuł magistra filologii rosyjskiej – dyplom Nr 564/76. Ukończyła studia podyplomowe  na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  w zakresie historii  – świadectwo z dnia 18 lipca 1994 r. Jest nauczycielem mianowanym. Posiada aktualną, wyróżniającą ocenę pracy.
Pani Maria Łagun została wyłoniona na kandydata na stanowisko doradcy metodycznego
w Powiatowym Centrum Edukacji w Lubinie w wyniku postępowania konkursowego w dniu 22 lipca 2009 r.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
10.08.2009    Utworzenie dokumentu.