Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2009 r.nr 1139 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.
Data publikacji 05.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia 05.08.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCVII/ 1139 /2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE                 

z dnia  28 lipca 2009 r.

 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt  5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 36a ust. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

Powierza Panu Waldemarowi Doleckiemu stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie na okres od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 36a ustawy o systemie oświaty stanowisko placówki dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć
to stanowisko na inny okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.  Po upływie okresu powierzenia,
organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w uzgodnieniu
z
kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne 5 lat.

Panu Waldemarowi Doleckiemu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie w okresie od 1.09.2004 r. do 31.08.2009 r.

W okresie pełnienia obowiązków dyrektora placówka zmieniła swoją strukturę organizacyjną i siedzibę.

Młodzieżowy Dom Kultury kierowany przez Pana Waldemara Doleckiego zmienia swój  wizerunek. Poprzez poszerzenie oferty prowadzonych zajęć w placówce, wzrasta jej znaczenie na rynku lokalnym.

Młodzieżowy Dom Kultury kierowany przez Pana Waldemara Doleckiego osiąga liczne sukcesy w zakresie realizowanych działań na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Pan Waldemar Dolecki jest nauczycielem dyplomowanym i posiada wyróżniającą ocenę pracy (2009 r.).Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.08.2009    Utworzenie dokumentu.