Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2009 r. nr 1127 w sprawie złożenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Rudna.
Data publikacji 14.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 14.07.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA Nr  CCIII/1127/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 lipca 2009 r.

 

  

w sprawie złożenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Rudna

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; Dz. U. z 2005r., Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; Dz. U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, Nr 227, poz. 1665; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340 ) oraz art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Postanawia złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy od decyzji Wójta Gminy Rudna z dnia 25 czerwca 2009r. nr SN 7430/17/4/09 odmawiającej stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznej z dnia 20.04.2005r. Nr GN7430/9/05 w sprawie podziału nieruchomości, położonej w obrębie Juszowice, oznaczonej numerem geodezyjnym 194 o pow. 7,8478 ha, ujawnionej w Księdze Wieczystej Nr 37815, stanowiącej własność Wiesławy i Janusza Bugiel.

2. Zaskarżana decyzja Wójta Gminy Rudna stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Geodecie Powiatowemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.07.2009    Utworzenie dokumentu.