Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2009 roku nr 1096 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji 08.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.06.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CXCIII/1096/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na   podstawie art. 66 i  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  oraz art. 19 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz.1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.101, Nr 65, poz. 545) w związku z art.  32 ust.1  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

                                                                      

§ 1

Wszczyna  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  na  zadanie  pn.: ,,Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń”.

§ 2

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na  zadanie jw. , w następującym składzie:

1. Przewodniczący              -  Elżbieta Morawska

2. Sekretarz                         -  Dagmara Mikutel

3. Członek                           -  Marta Kuczyńska

4. Członek                           -  Renata Waśko

 

§ 3

Zatwierdza zaproszenie do udziału w  negocjacjach stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza wspólnie Wydziałowi Komunikacji i Wydziałowi               Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych .

 

 

§ 5

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce  Staroście Lubińskiemu.

 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.06.2009    Utworzenie dokumentu.