Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2009 roku nr 1092 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
Data publikacji 08.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.06.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CXCIII/1092/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 maja 2009 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.

 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806
z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458/ i art. 25 b, art. 38 ust. 1 i 2, 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 220, poz. 1412/ oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1, § 8 ust. 2 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450/, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia dokonać sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Chróstnik, gmina Lubin oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 109/65 o powierzchni 0,0841 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW LE1U/00037468/0 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

§ 2

 

Ogłoszenie o przetargu w treści jak w załączniku nr 1 do uchwały podaje się na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubinie oraz zamieszczenie w prasie o zasięgu lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Powiatu Lubińskiego.

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

Powołuje komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący:

Joanna Krajewska-Niemczyk

2. Sekretarz:

Magdalena Wojewodzic

3. Członkowie:

Beata Pietrzak

4.

Jadwiga Nowak

5.

Kamila Kupczyńska

 

§ 4

 

Do zadań komisji należy w szczególności:

1)      poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu,

2)      przeprowadzenie przetargu,

3)      sporządzenie protokołu z przetargu.

 

§ 5

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, komisja przetargowa przedstawi Zarządowi Powiatu swoje stanowisko.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
1.   ogłoszenie1092.doc (30 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
08.06.2009    Utworzenie dokumentu.