Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2009 r. nr 1101 w sprawie podpisania aneksu do porozumienia w sprawie organizacji nauki religii prawosławnej
Data publikacji 05.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia 02.06.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA NR CXCV/1101/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 2 czerwca 2009 roku

 

w  sprawie podpisania aneksu do porozumienia w sprawie organizacji nauki religii prawosławnej.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. Nr 36, poz. 155; z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

 § 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie z Prawosławną Diecezją Wrocławsko-Szczecińską z siedzibą  we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 40, aneksu do porozumienia w sprawie organizacji nauki religii prawosławnej, w treści jak  w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania porozumienia.

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Uzasadnienie

 

 Uchwała jest realizacją potrzeb oświatowych w zakresie nauczania religii prawosławnej na terenie powiatu lubińskiego. W myśl § 2 ust. 2 wymienionego w uchwale rozporządzenia MEN organ prowadzący szkoły organizuje naukę religii w międzyszkolnej grupie w przypadku, gdy na naukę religii danego wyznania zgłosi się w jednej szkole mniej niż siedmiu uczniów. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym jest zatrudniany przez dyrektora szkoły wskazanego przez organ prowadzący ( §  5 ust. 3 rozporządzenia.). Zgodnie z przedstawionymi przez księży proboszczów misjami kanonicznymi do nauczania religii w Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie uległ zmianie zapis § 4 porozumienia. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia dlatego zmianie uległ zapis  § 6 porozumienia.

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.06.2009    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)