Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 maja 2009 r. nr 241 w sprawie rozpatrzenia skargi
Data publikacji 01.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia 28.05.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/ 241 /2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi .

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r.,  Nr  142,  poz. 1592, z  2002 r., Nr 23,  poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2006, Nr 4, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1485 ) oraz  art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego Rada Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

 §1

  

 

Uznaje skargę wniesioną przez Prezydenta Miasta Lubinia na działanie Zarządu Powiatu
w Lubinie za niezasadną oraz udziela odpowiedzi na skargę w treści, jak w załączniku
do uchwały
. 

 §2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 26 marca 2009 r. do  Kancelarii Rady Powiatu w Lubinie wpłynęła skarga Prezydenta Miasta Lubina na działalność  Zarządu Powiatu w Lubinie. Zgodnie z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na  Zarząd Powiatu jest Rada Powiatu. Komisja Rewizyjna zgodnie z pkt 11 planu kontroli Komisji Rewizyjnej  na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia  2009 r. zapoznała się z treścią skargi dlatego też pismem RP.0551-1/09 z dnia 8 kwietnia  2009 r. wystąpiła do Zarządu Powiatu o złożenie wyjaśnienia na sprawy w skardze zawarte.

W dniu 25 maja br. Komisja zapoznała się :

  • z pismem    Przewodniczącego Rady Powiatu RP.0551/1/09  z dnia 6  maja 2009 r. skierowanym do Sekretarza  Miasta Lubina.
  • z pismem Sekretarza  Miasta Lubina OR.0717-5/09 z dnia 12.05.09
  • z pismem Zarządu Powiatu OP.0550-6/09  z dnia 19 maja 2009 r.,

 

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu w/w pism stwierdziła, że skarga Prezydenta Miasta Lubina jest nieuzasadniona.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
27.02.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.06.2009    Dokument został odzyskany. (Piotr Denis)
01.06.2009    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
01.06.2009    Dokument usunięto. (Piotr Denis)