Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 maja 2009 r. nr 238 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Lubińskiego oraz określenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia
Data publikacji 01.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia 28.05.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA NR XXXIX/238/2009   

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostkach  budżetowych Powiatu Lubińskiego oraz określenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100),  Rada Powiatu w Lubinie ustala, co następuje:

 

§ 1

 

Wskazuje następujące jednostki budżetowe Powiatu Lubińskiego, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów własnych:   

1)     I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie,

2)     II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie,

3)     Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie,

4)     Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie,

5)     Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie,

6)     Zespół Szkół w Chróstniku,

7)     Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej – od 1 września 2009 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej,

8)     Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie,

9)     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych,

10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie,

11) Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie,

12) Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie,

13) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie,

14) Dom Dziecka w Ścinawie,

15) Integracyjny Rodzinny Dom Dziecka w Lubinie,  

16) Rodzinny Dom Dziecka w Raszówce,  

17) Rodzinny Dom Dziecka w Składowicach,  

18) Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Lubinie,  

19) Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie,

20) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie,    

21) Starostwo Powiatowe w Lubinie.

§ 2

Źródłami dochodów własnych jednostek, o których mowa w § 1, są wpływy                  z tytułu:

1)     odpłatności za prowadzoną działalność usługową, jak:

a)      najem i dzierżawa pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, pomieszczeń  w internatach oraz lokali mieszkalnych i piwnic,

b)       udostępnienie miejsc noclegowych w internatach,

c)       świadczenie usług transportowych,

d)       usług różnych na rzecz osób prawnych i fizycznych w ramach praktyk uczniowskich,

e)       odpłatność za usługi biblioteczne,

2)     dopłat do kosztów utrzymania w internatach,

3)    opłat za żywienie i marże doliczone do posiłków,

4)    wpłat od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu prowizji, upustów, bonifikat udzielonych przy ubezpieczeniu osób i mienia,

5)     opłat za prowadzenie kursów, szkoleń i egzaminów,

6)     sprzedaży surowców wtórnych,

7)     opłat za usługi kserograficzne i informacyjne,

8)    prowizji związanych ze świadczeniem usług fotograficznych i organizacją występów kulturalno-artystycznych,

9)     opłat za umieszczanie reklam,

10) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych,

11) opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów i legitymacji uczniowskich,  

12) dochodów za przetrzymywanie, zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych oraz wpływów ze sprzedaży używanych książek,

13) zwrotu kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także kary umowne oraz odsetki za nieterminowe zapłaty,

14) nawiązek sądowych,

15) odpłatności za kształcenie młodzieży w systemie zaocznym, wieczorowym   i innym w zakresie przewidzianym przepisami, w tym za udostępnianie niezbędnych materiałów i pomocy naukowych.   

§ 3

Dochody własne przeznacza się w szczególności na:

1)    dofinansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektów, będących   w trwałym zarządzie, a zwłaszcza z tytułu prowadzonej działalności usługowej,

2)    dofinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z działalnością statutową,

3)     zakup środków żywnościowych,

4)     koszty naprawy maszyn, urządzeń i zakupy eksploatacyjne, 

5)    organizację i współorganizację szkoleń, imprez, konkursów, zawodów i innych form wypoczynku,

6)     koszty prowizji bankowej za prowadzenie rachunku dochodów własnych,

7)     pomoc socjalną dla uczniów i wychowanków,

8)     należny podatek VAT. 

§ 4

Środkami rachunku dochodów własnych dysponuje kierownik jednostki budżetowej.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1)     Uchwała Nr LI/352/2006 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 lipca 2006 r.  w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Lubińskiego oraz określenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia,

2)     Uchwała Nr XXII/121/2008 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Lubińskiego oraz określenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubinie.   

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

 U z a s a d n i e n i   

Zmiana treści Uchwały Nr LI/352/2006 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 lipca   2006 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych  w jednostkach budżetowych Powiatu Lubińskiego oraz określenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia i Uchwały Nr XXII/121/2008 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Lubińskiego oraz określenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, wynika z konieczności:

-  wskazania nowych jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych,

-  doprecyzowania i rozszerzenia źródeł pozyskiwania dochodów własnych i ich przeznaczenia. 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
27.02.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.06.2009    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)