Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 maja 2009 r. nr 237 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
Data publikacji 01.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia 28.05.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/237/2009

RADY POWIATU W LUBINIE
z dnia 28 maja 2009 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za 2008 r.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,  z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343) oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123 poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie
za 2008 rok, na które składa się:

  • bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., którego suma bilansowa wynosi  36 137 653,65 zł.,
  • rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.  wykazujący zysk netto  14 032 478,60 zł.
  • zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 r.  do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 506 482,03 zł.,
  • rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r.   do 31.12.2008 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 159 111,90 zł.,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia, stanowiące załącznik do uchwały.

                                                    

§ 2

 

Wypracowany zysk za 2008 rok w kwocie 14 032 478,60 zł przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.

                                                                      

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej do uprawnień organu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej należy sprawowanie nadzoru nad tym zakładem w tym ocena gospodarki finansowej. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Rada Powiatu zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie później   niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie sporządził sprawozdanie finansowe  ze swojej działalności za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Biegły Rewident – „AUXILIUM” S.A. Kancelaria Biegłych Rewidentów Kraków, Aleja Pokoju 84 dokonał badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za 2008 r., na podstawie którego sporządził opinię i raport    z badania sprawozdania finansowego za 2008 r. i stwierdził zgodność wykonania sprawozdania z ustawą o rachunkowości.  Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Przedstawia rzetelnie wszystkie informacje do oceny wyniku finansowego za 2008 r.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
27.02.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.06.2009    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)