Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2009 roku nr 1085 zmieniająca uchwałę Nr CLXXIX/1007/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.
Data publikacji 29.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia 29.05.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CXCI/1085/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 19 maja 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr CLXXIX/1007/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz.1458) oraz uchwały Nr XX/217/217/217/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia  26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

§ 1

W  uchwale Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CLXXIX/1007/2009  z  dnia 10  marca 2009 roku
w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków  Państwowego   Funduszu  Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych  w   2009  roku  zmienionej   uchwałą  Nr  CLXXXVII/1055/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 21 kwietnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1) lit. d) kwotę 100 970,00 zł. zastępuje się kwotą 173 970,00 zł.
2) w § 1 w pkt 1) lit. e) kwotę 293 000,00 zł. zastępuje się kwotą 320 000,00 zł.
3) w § 1 w pkt 1) lit. f) kwotę 198 200,00 zł. zastępuje się kwotą 98 200,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Spraw Społecznych.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Piotrowi Czekajło – Wicestaroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

     Realizując uchwałę Rady Powiatu Nr XX/217/217/217/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. Zarząd Powiatu dokonał szczegółowego rozdysponowania środków na poszczególne zadania
w rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uchwała ta porządkuje realizację wykonywanych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2009 r.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
29.05.2009    Utworzenie dokumentu.