Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2009 roku nr 1082 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii prawosławnej.
Data publikacji 29.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia 29.05.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CXC/1082/2098

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia  12 maja  2009 r.

 

w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii prawosławnej.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,    Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155; z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 § 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie z Prawosławną Diecezją Wrocławsko-Szczecińską z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 40 porozumienia w sprawie organizacji nauki religii prawosławnej, w treści jak  w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę
do podpisania porozumienia.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwała jest realizacją potrzeb oświatowych w zakresie nauczania religii prawosławnej na terenie Powiatu Lubińskiego. W myśl  § 2 ust. 2 wymienionego w uchwale rozporządzenia MEN organ prowadzący szkoły organizuje naukę religii w międzyszkolnej grupie w przypadku, gdy na naukę religii danego wyznania zgłosi się w jednej szkole mniej niż siedmiu uczniów. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym jest zatrudniany przez dyrektora szkoły wskazanego przez organ prowadzący ( §  5 ust. 3 rozporządzenia.).

Zgodnie z wykazem przedstawionym przez księdza Bogdana Repełę proboszcza Parafii Prawosławnej w Lubinie, przy ul. 1–go Maja 13 b, w roku szkolnym 2009/2010 na lekcje religii prawosławnej uczęszczać będzie łącznie 25 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lubiński ( klasa I – 11 uczniów, klasa II – 6 uczniów, klasa III – 8 uczniów).

Z uwagi na różnicę wieku młodzieży zadeklarowanej na naukę religii prawosławnej proponuje się, aby zajęcia te były realizowane w trzech grupach międzyszkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i zostały włączone do arkusza organizacyjnego  I Liceum Ogólnokształcącego
w Lubinie. Nauczyciel  posiadający wymagane kwalifikacje zostanie zatrudniony  przez Dyrektora ww. szkoły w wymiarze 6/18  etatu. 

Zgodnie z wykazem przedstawionym przez księdza Sławomira Kondratiuka proboszcza Parafii Prawosławnej  w Rudnej, przy Pl. Kościelnym 2, w roku szkolnym 2009/2010 na lekcje religii prawosławnej uczęszczać będzie 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lubiński. Zajęcia prowadzone będą w trzech grupach międzyszkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i zostały włączone do arkusza organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego
w Lubinie. Nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje zostanie zatrudniony przez Dyrektora ww. szkoły w wymiarze 6/18 etatu.

Skutki finansowe realizacji uchwały dotyczą kosztów związanych z wynagrodzeniem nauczyciela wynoszą szacunkowo 870 zł (brutto) miesięcznie i obejmują płacę zasadniczą wraz
z pochodnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROZUMIENIE

W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUKI RELIGII PRAWOSŁAWNEJ

zawarte  w  dniu  12 maja 2009 r.

 

pomiędzy:

Powiatem  Lubińskim  z siedzibą w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b

reprezentowanym  przez:

Starostę  Lubińskiego  -  Małgorzatę Drygas-Majkę

Wicestarostę – Piotra Czekajło

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Sikorskiej

a

Prawosławną Diecezją Wrocławsko-Szczecińską  z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Św. Mikołaja 40

reprezentowaną przez:

Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego – Jeremiasza

        Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i  §  2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  w publicznych przedszkolach i szkołach  ( Dz. U.  Nr 36, poz. 1555; z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753) strony zawierają porozumienie  o następującej treści:   

§ 1

 

Nauka religii wyznania prawosławnego będzie odbywać się w pozaszkolnym punkcie katechetycznym funkcjonującym przy Parafii Prawosławnej p.w. Św. Trójcy w Lubinie, przy ul. 1 – go Maja 13 B oraz przy Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej, przy ul. Głuchej 2.

§ 2

 

Do nauczania religii tworzy się sześć międzyszkolnych grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński.

 

§ 3

 

Nauka religii  w  jednej międzyszkolnej grupie będzie realizowana w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

 

 § 4

 

Nauczyciele religii zostaną zatrudnieni w wymiarze 2 osoby po 6/18 etatu w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Lubinie, przy ul. M. Kopernika 7 na podstawie imiennego pisemnego skierowania do w/w jednostki wydanego przez Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego  i Szczecińskiego.

§ 5

 

Środki finansowe na wynagrodzenie nauczyciela religii zabezpiecza budżet jednostki, o której mowa w § 4.

§ 6

 

Porozumienie  zawarto na czas określony i obowiązuje od dnia 01.09.2009 r. do dnia  30.06.2010 r.

 

§ 7

 

1. Za zgodą stron, niniejsze porozumienie może ulec przedłużeniu.

2. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone  aneksem w formie pisemnej.

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po  jednym 
     dla każdej ze  stron.

 

§ 8

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

 

 

 

 

 

             Powiat Lubiński                                                      Prawosławny Arcybiskup

  Wrocławski i Szczeciński   Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
29.05.2009    Utworzenie dokumentu.