Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2009 roku nr 1081 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii Kościoła zielonoświątkowego.
Data publikacji 29.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia 29.05.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CXC/1081/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia  12 maja 2009 r.

 

w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii Kościoła zielonoświątkowego.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. Nr 36, poz. 155; z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

 § 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie z Naczelną Radą Kościoła zielonoświątkowego z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 68/70 porozumienia w sprawie organizacji nauki religii kościoła zielonoświątkowego, w treści jak  w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę
do podpisania porozumienia.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwała jest realizacją potrzeb oświatowych w zakresie nauczania religii Kościoła zielonoświątkowego na terenie Powiatu Lubińskiego. W myśl  § 2 ust. 2 wymienionego w uchwale rozporządzenia MEN organ prowadzący szkoły organizuje naukę religii w międzyszkolnej grupie w przypadku, gdy na naukę religii danego wyznania zgłosi się w jednej szkole mniej niż siedmiu uczniów. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym jest zatrudniany przez dyrektora szkoły wskazanego przez organ prowadzący (§ 5 ust. 3 rozporządzenia.).

Zgodnie z wykazem przedstawionym przez Marka Świrka, pastora Zboru w Lubinie, przy ul. Leśnej 6, w roku szkolnym 2009/2010 na lekcje religii kościoła zielonoświątkowego uczęszczać będzie łącznie 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lubiński .

 Z uwagi na liczbę zadeklarowanych uczniów, proponuje się, aby zajęcia religii Kościoła zielonoświątkowego były realizowane w jednej grupie międzyszkolnej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i zostały włączone do arkusza organizacyjnego  Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie. Nauczyciel  posiadający wymagane kwalifikacje zostanie zatrudniony  przez Dyrektora ww. szkoły w wymiarze 2/18  etatu. 

Skutki finansowe realizacji uchwały dotyczą kosztów związanych z wynagrodzeniem nauczyciela wynoszą szacunkowo 100 zł (brutto) miesięcznie i obejmują płacę zasadniczą wraz z pochodnymi. Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
29.05.2009    Utworzenie dokumentu.