Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2009 roku nr 1080 w sprawie zawarcia umowy.
Data publikacji 29.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia 29.05.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CXC/1080/2009

ZARZĄDU  POWIATU  W LUBINIE

z dnia 12 maja 2009 r.

 

w sprawie zawarcia umowy.

            Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1.          Wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim umowy Nr P35/2009 o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej              nr 1192D Lubin, ul. Hutnicza, etap III, od km 0+601 do km 1+601” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALYCH 2008-2011”, w sprawie przyjęcia dotacji celowej w kwocie nie większej niż 1 836,00 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych).                                 

2.          Umowa, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania umowy określonej w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
29.05.2009    Utworzenie dokumentu.