Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 maja 2009 roku nr 1073 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji 12.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia 12.05.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXXXIX/1073/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 maja 2009 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  2  pkt  2  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.   o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458)   oraz art. 19 ust. 2  i  art. 39  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz.1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz.101), Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wszczyna   postępowanie   o   udzielenie   zamówienia    publicznego   w   trybie    przetargu nieograniczonego   na    zadanie    pn.:  „ Roboty  remontowe  kuchni w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rudnej przy ul. Kolejowej  5”.

 

§ 2

 

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie   przetargu nieograniczonego  na  zadanie jw. , w następującym składzie:

1. Przewodniczący       -  Rafał Bartkiewicz

2. Sekretarz                  -  Dagmara Mikutel

3. Członek                    -  Marta Kuczyńska

4. Członek                    -  Jerzy Smyka        

5. Członek                    -  Ewa Janiszewska Dyrektor  Zespołu Szkół Rolniczych w Rudnej. 

 

§ 3

Zatwierdza specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych.

§ 5

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.05.2009    Utworzenie dokumentu.