Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 233 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Data publikacji 30.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia 30.04.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/  233 /2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 

              Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Powiatu w Lubinie  uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

 

Postanawia nie uwzględnić wezwania Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Lubinie, do usunięcia naruszenia prawa w  §1 ust. 1 oraz  §1 ust. 10 uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr XXXIII/221/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia zasad  udzielania i rozmiaru zniżek  nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad  zaliczania  do wymiaru godzin  poszczególnych  zajęć w kształceniu zaocznym.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                Uzasadnienie

 

            Pismem z dnia 1 kwietnia 2009 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Powiatu w Lubinie wystąpił do Rady Powiatu w Lubinie z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w § 1 ust. 10 uchwały Nr XXXIII/221/2005 Rady Powiatu w Lubinie w sprawie uchwalenia zasad  udzielania i rozmiaru zniżek  nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad  zaliczania  do wymiaru godzin  poszczczególnych  zajęć w kształceniu zaocznym.

         Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Lubinie zarzuca, że Rada Powiatu w Lubinie w § 1 ust. 1 w/w uchwały nie wykonała upoważnienia ustawowego, ponieważ art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela upoważnił radę do określenia rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, a nie - jak to uczyniła Rada Powiatu w Lubinie - ustalenia tygodniowego wymiaru godzin. Natomiast  zdaniem ZNP – Zarządu Oddziału w Lubinie, w § 1 ust. 10 uchwały Rada Powiatu w Lubinie w sposób sprzeczny z delegacją ustawową określiła sposób zaliczania zajęć do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli w kształceniu zaocznym, pomimo że ustawodawca nie użył słowa „obowiązkowego”. Ponadto ZNP zarzuca, że w § 1 ust. 10 pkt 2 lit. a uchwały użyty zwrot „nie więcej niż 1 godzinę tygodniowo do udokumentowania” jest niezgodny z ustawą.

Wezwanie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż podniesione zarzuty są bezzasadne.

Art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela stanowi, że organ prowadzący szkołę określa zasady udzielania i rozmiar zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6, który z kolei stanowi, że „Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3”.

 

Rada Powiatu w Lubinie wypełniła delegację ustawową  w ten sposób, że obniżyła tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do określonej     w tabeli ilości godzin. Obniżając np. dyrektorowi szkoły obowiązkowy wymiar godzin do ilości podanej w tabeli, rada ustaliła, że pozostałe godziny stanowią zniżkę godzin.

Odnosząc się natomiast do zarzutów dotyczących § 1 ust. 10 uchwały należy stwierdzić, że Rada Powiatu w Lubinie nie przekroczyła  upoważnienia wynikającego z ustawy Karta Nauczyciela wprowadzając zwrot „do udokumentowania”.

Zadaniem Rady Powiatu było m. in. określenie zasad   zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.  Rada Powiatu w Lubinie określiła takie zasady, a mianowicie że zaliczeniu podlega poprawianie i ocenianie pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych z wyjątkiem egzaminów wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego, dyplomowych i dojrzałości licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć, nie więcej niż 1 godzinę tygodniowo oraz, że warunkiem zaliczenia jest udokumentowanie tych czynności. Również wprowadzenie słowa „obowiązkowego” nie stanowi naruszenia prawa, ponieważ przepis art. 47 ust. 7 pkt 3 w całości   odnosi się do obowiązkowego wymiaru godzin. tzn. w zakresie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w tym przepisie, jak również w zakresie określenia zasad zaliczania do (tego obowiązkowego) wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
27.02.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.04.2009    Utworzenie dokumentu.