Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 230 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Lubin nieruchomości położonej w Miłoradzicach, gmina Lubin.
Data publikacji 30.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia 30.04.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/230/2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Lubin nieruchomości położonej
w Miłoradzicach, gmina Lubin

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806
z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458/ i art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 2603) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie na rzecz Gminy Lubin w formie darowizny działki nr 589/1 o powierzchni 0,0554 ha położonej w obrębie Miłoradzice, gmina Lubin stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00045457/9 w celu poprawy warunków użytkowania nieruchomości przyległej położonej w granicach działki nr 101 zabudowanej świetlicą wiejską stanowiącej własność Gminy Lubin.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wójt Gminy Lubin zwrócił się z wnioskiem o zbycie w drodze darowizny działki nr 589/1 położonej w Miłoradzice, gmina Lubin stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego  w celu poprawy warunków użytkowania nieruchomości przyległej położonej
w granicach działki nr 101 zabudowanej świetlicą wiejską stanowiącej własność Gminy Lubin. W ramach poprawy warunków użytkowania planowane jest przystosowanie świetlicy do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez budowę na działce 589/1 zewnętrznego podjazdu oraz budowę parkingu.

Zgodnie z art. 13 ust 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zamianami) darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego dokonuje Zarząd Powiatu w Lubinie za zgodą Rady Powiatu w Lubinie po podjęciu przez Radę Powiatu w Lubinie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
27.02.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.04.2009    Utworzenie dokumentu.