Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 228 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie o stanie bezpieczeństwa powiatu lubińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2008 roku.
Data publikacji 30.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia 30.04.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/228/2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

 

 

w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Lubinie o stanie bezpieczeństwa powiatu lubińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2008 roku.

 

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458
), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68) Rada Powiatu w Lubinie uchwala,
co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie
o stanie bezpieczeństwa powiatu lubińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
w 2008 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uzasadnienie

           

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – Rada Powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informację Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie przedłożył informację,
która w bardzo szerokim zakresie obrazuje zarówno występujące zagrożenia pożarowe
jak i stan bezpieczeństwa powiatu lubińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
w roku 2008.

W  roku 2008 do głównych przedsięwzięć ochrony przeciwpożarowej należało:

1.      poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej,

2.      monitorowanie zagrożeń występujących na terenie powiatu,

3.      popularyzacja ochrony przeciwpożarowej,

4.      monitorowanie zagrożeń powodziowych występujących na terenie powiatu,

5.      kontrola stanu technicznego urządzeń,

6.      kontrola przewozu materiałów niebezpiecznych.

            Obszar powiatu chroniony jest przez Komendę Powiatową Państwowej Staży Pożarnej
w Lubinie, w skład której wchodzi Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza. Na terenie powiatu funkcjonuje 18 Ochotniczych Straży Pożarnych, z których 6 jednostek włączonych
jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

            Na podstawie analizy sytuacji zdarzeniowej, analizy występujących zagrożeń oraz analizy parametrów czasowych dotyczących podejmowanych działań ratowniczych można uznać, że umiejscowienie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek OSP włączonych do KRSG pozawala na zapewnienie skutecznego zabezpieczenia terenu powiatu pod względem ochrony przeciwpożarowej.

            Analizując  dane za ostatnie trzy lata można zauważyć, iż w roku ubiegłym  ilość zdarzeń wymagających podjęcia  interwencji przez jednostki ochrony przeciwpożarowej nieznacznie wzrosła. W ubiegłym roku zanotowano większą liczbę pożarów, co przełożyło się na znaczny wzrost strat pożarowych; jednocześnie również znacznie wzrosła wartość uratowanego mienia.  Z kolei zauważalnie zmalała (w porównaniu do 2007 r.) liczba tzw. miejscowych zagrożeń.

 Jak co roku zdecydowanie najwięcej interwencji zanotowano na terenie miasta Lubina – z uwagi na jego najbardziej zurbanizowany charakter.  

      Z przedstawionej informacji wynika,  że poziom przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest zadowalający.Załączniki
1.   KP PSP - zał 228.pdf (3.44 MB)


Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
27.02.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.04.2009    Utworzenie dokumentu.