Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 2009 roku nr 1046 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji 14.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia 14.04.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXXXV/1046/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 8 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

     

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,   z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 223, poz. 1458) oraz § 4 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XXVII/152/08 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia przeznaczenia, standardu i zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 193, poz. 2173), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zakup aparatury medycznej tj. tomografu komputerowego wielorzędowego z wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej w Szpitalu im. Jana Jonstona w Lubinie do wysokości 2 514 500,00 złotych.   

 

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr CXXIX/710/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

                Zgodnie z uchwałą Nr CXXIX/710/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 14 lipca 2008 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie uzyskał zgodę na zakup tomografu komputerowego wielorzędowego o wartości 1 700 000,00 zł. brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego złożono jedną ofertę o wartości znacznie wyższej tj. 2 514 500,00 zł.  Wobec powyższego dyrektor ZOZ zwrócił się z wnioskiem o uwolnienie środków finansowych przeznaczonych zgodnie z ww. uchwałą na zakup aparatu rtg, systemu pośredniej radiologii cyfrowej oraz duodenoskopu.

   Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną przy ZOZ w Lubinie Uchwałą Nr 4/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.

Zakup nowego tomografu komputerowego jest niezbędny i konieczny z uwagi na eksploatacyjne zużycie aktualnie zainstalowanego tomografu oraz w celu zagwarantowania wykonywania badań diagnostycznych z zakresu tomografii komputerowej na najwyższym poziomie.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.04.2009    Utworzenie dokumentu.