Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 marca 2009 r. nr 225 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2009 r.
Data publikacji 30.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia 30.03.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR  XXXVI / 225/09

RADY POWIATU  W LUBINIE

z dnia  26 marca  2009 r.

 

w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2009 r.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 23 marca  2004 r. w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest  kara ograniczenia  wolności oraz  praca  społecznie  użyteczna (Dz. U. Nr 56, poz. 544)  Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Wyznacza się Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w 2009 r.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLVI/322/06 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia jednostek organizacyjnych powiatu do przyjęcia skazanych.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W związku z  opinią Prezes  Sądu Rejonowego w Lubinie –pismo  A-06-06/09 w sprawie wyznaczenie podmiotu, w którym w 2009 r.   wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca  społecznie użyteczna zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
27.02.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.03.2009    Utworzenie dokumentu.