Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2009 roku nr 1030 w sprawie odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.
Data publikacji 26.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia 26.03.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXXXI/1030/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 18 marca  2009 r.

 

w sprawie odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 38 ust. 1 pkt 1, lit.a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206)Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Z dniem 18 marca 2009 r. odwołuje Panią Elżbietę Dec ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarząd odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przypadku złożenia przez nauczyciela rezygnacji.

Pani Elżbieta Dec pismem z dnia 17 marca 2009 r. złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora PCE w Lubinie z dniem 18.03.2009 r.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
26.03.2009    Utworzenie dokumentu.