Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2009 roku nr 1027 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji 26.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia 26.03.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR  CLXXX/1027/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia  17 marca 2009 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  2  pkt  2  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.   o    samorządziepowiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458)  oraz  art. 66 i  art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a i b oraz art. 19 ust. 2 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz.1420), Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

                                                                        § 1

Wszczyna  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego z wolnej ręki  na  zadanie  pn.: ,,Roboty  dodatkowe  związane z robotami   termomodernizacyjnymi  i  kolorystyką Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie”, zgodnie  z  dostarczonym Wykonawcy  przedmiarem robót”, których wykonanie jest niezbędne dla  realizacji umowy nr 283/08 z dnia 30.10.2008 r.

§ 2

 

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na  zadanie jw. , w następującym składzie:

1. Przewodniczący              -  Rafał Bartkiewicz

2. Sekretarz                         -  Dagmara Mikutel

3. Członek                           -  Jerzy Smyka

4. Członek                           -  Ireneusz Kieler

5. Członek                           -  Krzysztof Wojciechowski

 

§ 3

 

Wykonanie   uchwały   powierza  Wydz. Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych.

 

§ 4

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.03.2009    Edycja dokumentu
26.03.2009    Utworzenie dokumentu.