Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2011 r. nr 252 w sprawie zawarcia umowy użyczenia
Data publikacji 31.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia 23.08.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR LIV/252/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie zawarcia umowy użyczenia.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 13 ust. 1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323)  Zarząd Powiatu w Lubinie, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

  1. Postanawia podpisać umowę użyczenia z Gminą Miejską Lubin na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Kopernika nr 16 obejmującej działki nr 88/1 i nr 88/2 o łącznej powierzchni 0,1296 ha, na realizację zadań oświatowo - wychowawczych placówki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie.
  2. Umowa użyczenia określona w ust. 1 zostanie zawarta na czas określony tj. od 01.09.2011 r. do 30.09.2011 r.
  3. Projekt umowy użyczenia określonej w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

 

UZASADNIENIE                                                                                                                    

Zarząd Powiatu w Lubinie gospodaruje mieniem stanowiącym własność Powiatu Lubińskiego stosownie do zapisów art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Stosownie do zapisu art. 13 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość  może być przedmiotem m. in. użyczenia.

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Rada Powiatu w Lubinie podjęła uchwałę Nr X/86/2011 w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie przy ul. Kopernika 16.

Z uwagi na to, że pomieszczenia położone w budynku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie przeznaczone na nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie nie zostały opuszczone przez dotychczasowego najemcę zachodzi konieczność użyczenia nieruchomości organowi prowadzącemu jednostkę co uzasadnia konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Koszty utrzymania nieruchomości będącej przedmiotem użyczenia w okresie od 01.09.2011 r. do 30.09.2011 r. wyniosą około 2.500,00 zł i będą to koszty Powiatu Lubińskiego. W załączonym projekcie umowy użyczenia przewidziano zwrot kosztów (bez podatku od nieruchomości) przez Gminę Miejską Lubin.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
31.08.2011    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
31.08.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)