Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 240 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu
Data publikacji 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia 12.08.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 
UCHWAŁA NR LII / 240 /2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 12 sierpnia 2011 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu.

 

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705  z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654) w związku z art. 32 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Powierza się Pani Ewie Janiszewskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej przy ul. Kolejowej 5 na okres 5 lat szkolnych, tj.  od dnia 1 września 2011 r. do dnia
31 sierpnia 2016 r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej przeprowadzony w dniu 9 czerwca 2011 r. przez Komisję Konkursową powołaną Uchwałą Nr XXXIX/206/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie nie został rozstrzygnięty.

Na podstawie § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373) Zarząd Powiatu w Lubinie po zapoznaniu się z wynikami konkursu postanawia zatwierdzić wyniki konkursu.

Na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po  zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej Zarząd Powiatu w Lubinie postanowił powierzyć stanowisko Pani Ewie Janiszewskiej dotychczasowemu dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej uchwałą nr 19 z dnia 16 czerwca 2011 r. pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Ewy Janiszewskiej na stanowisko dyrektora szkoły.

Zgodnie z art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły powierza się na 5 lat szkolnych.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.08.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)