Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr 233 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Data publikacji 29.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia 02.08.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR XLIX/233/2011

ZARZĄDU POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 2 sierpnia 2011  roku

 

w  sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 9 g ust. 2 i ust 5 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706)  oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 zm. z 2007r. Nr 214, poz. 1580 oraz z 2010 r. Nr 235 poz. 1543)  Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Powołuje Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Seweryna Bąka nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych

 1. Zbigniew Łamiński – przedstawiciel organu prowadzącego    Przewodniczący,
 2. Danuta Szetelnicka przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jadwiga Ura dyrektor  SOSW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych,
 4. Ewa Waszewska ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i specjalnej,
 5. Ewa Jagielska – ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczowychowawczej i specjalnej,
 6. Aneta Sawczuk przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP w Lubinie

 

2. Powołuje Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Piotra Poręby nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych w składzie:

 1. Zbigniew Łamiński – przedstawiciel organu prowadzącego    Przewodniczący,
 2. Danuta Szetelnicka przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jadwiga Ura dyrektor  SOSW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych,
 4. Ewa Waszewska ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i specjalnej,
 5. Ewa Jagielska – ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i specjalnej.

 

3. Powołuje Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Moniki Frankowskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Lubinie w składzie:

 1. Zbigniew Łamiński – przedstawiciel organu prowadzącego    Przewodniczący,
 2. Danuta Szetelnicka przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Grażyna Dąbrowska dyrektor  ZSS w Lubinie,
 4. Agnieszka Perska – ekspert w zakresie filologii angielskiej,
 5. Ewa Waszewska ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczowychowawczej i specjalnej.

 

4. Obsługę kancelaryjną  zapewnia  Departament Edukacji i Spraw Społecznych.

 

§ 2

 

1. Ustala wynagrodzenie eksperta  wraz z kosztami delegacji w wysokości  120 zł brutto.
2. Finansowanie  pracy  komisji  zostanie zrealizowane  z  rozdziału  80195  „Pozostała działalność ”.


§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 9b, ust 3a ustawy Karta Nauczyciela  nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, oraz w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Komisje egzaminacyjne, przeprowadzają postępowania egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do właściwego organu.

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wpłynęły do dnia 30 czerwca 2011  r.

W związku z powyższym uzasadnione jest powołanie Komisji Egzaminacyjnych.

Koszty wynagrodzenia ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli wynoszą:  3 komisje x 2 ekspertów x 120 zł za posiedzenie = 720 zł. Wynagrodzenie dla ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli zabezpieczone jest w budżecie w dziale 801  rozdział 80195 Pozostała działalność.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
29.08.2011    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
29.08.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)