Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2011 r. nr 232 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Data publikacji 29.07.2011
Data na dokumencie/utworzenia 29.07.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/232/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 lipca 2011 r

 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

 

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Odmawia się uwzględnienia, jako nieuzasadnionego żądania uchylenia uchwał:

 

1)     Nr XXVIII/146/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i  Adopcji  w  Ścinawie,

2)     Nr XXVIII/147/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lubinie do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zarząd Powiatu po gruntownej analizie tez zawartych w piśmie Pani Joanny Bałasz z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie „Wezwania do usunięcia naruszenia prawa”  nie znalazł podstaw do zmiany stanowisk określonych w powołanych uchwałach.

Pani Joanna Bałasz zatrudniona była na podstawie umowy o pracę w okresie od dnia 01 października 2008 r. do dnia 31 maja 2011 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: od 01.10.2008 r. do 31.01.2010 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Lubinie i od 01.12.2008 r. do 31.01.2010 r. w wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Ścinawie, a od 01.02.2010 r. do 31.05.2010 r. na podstawie art.231 kodeksu pracy w Powiatowym Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie , będącego następca prawnym ww. jednostek.W dniu 8 kwietnia 2011 r. Pani Bałasz otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na podstawie art. 30 §1 pkt 2 kodeksu pracy. W oświadczeniu pracodawcy wskazano konkretną i rzeczywistą przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę wskazując jednocześnie wystarczające podstawy do utraty zaufania do pracownika w stopniu usprawiedliwiającym wypowiedzenie.Jedną z przyczyn powodujących utratę zaufania a w konsekwencji wypowiedzenie umowy o pracę Pani Bałasz było niewłaściwe prowadzenie przez nią dokumentacji związanej z prowadzoną placówką. I tak np. wystawiono dwa zaświadczenia o ukończeniu przez M. Schonwetter szkolenia dla kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej, przy czym jedno mówi o ukończeniu kursu na pełnienie funkcji rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, drugie zaś o ukończeniu kursu na pełnienie funkcji rodziny zastępczej wielodzietnej, specjalistycznej o charakterze pogotowia opiekuńczego. Oba zaświadczenia potwierdzają ukończenie kursu w tym samym terminie w tym samym wymiarze. Na podstawie dokumentacji złożonej przez dyrektora PCPR Alinę Tarczyńską (protokoły kontroli przeprowadzonej przez jednostkę sprawującą bezpośredni nadzór nad Powiatowym Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stwierdzono też liczne nieprawidłowości przy przekazywaniu pomocy żywnościowej osobom potrzebującym,. Pomoc tę wydawano bez żadnych pokwitowań co prowadziło do sytuacji w której osoby obdarowane nie potwierdzały faktu otrzymania żywności. Zarząd Powiatu uzyskał ponadto informacje o nieprawidłowościach w Powiatowym Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie, na podstawie protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu od 23 do 24 marca 2011 r  przez organ uprawniony do kontroli jakim jest PCPR w Lubinie, dot. organizacji wypoczynku zimowego wychowanków PCOWiA organizowanego w Marianówce, jak również ze wcześniejszych kontroli przeprowadzonych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w których to również zostały stwierdzone nieprawidłowości (kontrola przeprowadzona 4 marca 2011 r, kontrola przeprowadzona w dniach 26 do 30 kwietnia 2010 r.).  We wszystkich tych protokołach pokontrolnych zostały ujawnione nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem placówki.W świetle powyższego chybiony jest zarzut, że wskazana przyczyna rozwiązania umowy o pracę w postaci utraty zaufania jest nieprawdziwa i nierzeczywista.

Podjęcie uchwały Nr XXVIII/147/2011 Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Pani Joanny Bałasz było następstwem podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały Nr XXVIII/146/2011 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
11.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
11.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
10.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
29.07.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)