Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2011 r. nr 231 w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/152/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazów tych nieruchomości.
Data publikacji 29.07.2011
Data na dokumencie/utworzenia 29.07.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XLVIII/231/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 lipca 2011 r.

 

w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/152/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazów tych nieruchomości.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 124,z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113) i art. 25b art. 35 ust 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Do uchwały NR XXVIII/152/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazów tych nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

 

dotychczasowa treść § 4 w pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie na:

 

„ 2) § 1 pkt 2 w kwocie: 1 198 980,00 zł „

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 11 kwietnia 2011 roku Zarząd Powiatu w Lubinie podjął uchwałę NR XXVIII/152/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazów tych nieruchomości w której ustalił cenę wywoławczą dla nieruchomości zabudowanej położonej w Lubinie obręb 5 działka nr 88/1 i 88/2.

            W związku ze złożonym wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 41 z przeznaczenia oświatowego dodatkowo na zabudowę mieszkaniową z usługami zaistniała potrzeba ponownego przeanalizowania rynku nieruchomości w kontekście zmiany przeznaczenia.

Rzeczoznawca majątkowy przeprowadził analizę rynku nieruchomości i w swojej dodatkowej opinii z dnia 18.07.2011 roku nr 25/2011 podał, że cena przedmiotowej nieruchomości mogłaby być wyższa nawet o 40 % od ceny podanejw operacie z 26.03.2011 r. przy zmianie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 41 dla miasta Lubina oznaczonego aktualnie na rysunku planu symbolem 22 U na zabudowę mieszkaniową z usługami MU.

Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę powyższą opinię oraz złożony wniosek uznał za zasadne podniesienie ceny wywoławczej do 1 198 980,00 zł w przetargu ustnym nieograniczonym, co da możliwość uzyskania większego dochodu.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
11.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
11.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
10.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
29.07.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
29.07.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
29.07.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)