Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2011 r. nr 215 w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej
Data publikacji 16.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia 16.06.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

 

 

UCHWAŁA NR XLI/215/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 16 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej

 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157,  poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28,  poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową do wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu. 

 

§ 2

 

1.     Spłata pożyczki nastąpi do dnia 29 grudnia 2011 r.

2.    Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3

 

Do czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki krótkoterminowej upoważnia się dwóch członków w osobach:

1.     Przewodniczący Zarządu Powiatu – Tadeusz Kielan, 

2.     Członek Zarządu – Damian Stawikowski. 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uz a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe w momencie powstania przejściowych trudności finansowych w toku wykonywania budżetu. Możliwość zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki przez organ wykonawczy j.s.t. wynika z upoważnienia zawartego w § 3  uchwały Nr XII/105/ 2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r. Pożyczka podlega spłacie w terminie do 29 grudnia 2011 r. a odsetki od niej naliczone zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu.

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
11.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
11.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
16.06.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)