Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2011 r. nr 212 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie
Data publikacji 15.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR XL/212/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 czerwca 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


W projekcie uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie, przyjętego uchwałą Nr XXXIX/198/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie wprowadza się następujące zmiany:

-    w § 3 ust. 1 pkt 12 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „12) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego (BKN)”,

-    w § 11 ust. 13 załącznika do uchwały zapis „13. Do zakresu działania Biura Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli należą w szczególności sprawy:” zastępuje się zapisem: „13. Do zakresu działania Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego należą w szczególności sprawy:”.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
15.06.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)