Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 czerwca 2011 r. nr 208 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za nocleg dla młodzieży szkolnej i studenckiej w schronisku młodzieżowym przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie
Data publikacji 15.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia 15.06.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR XXXIX/208/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 07 czerwca 2011 r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za nocleg dla młodzieży szkolnej i studenckiej w schronisku młodzieżowym przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 uraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157,  poz. 1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.    Ustala się na potrzeby przetargu publicznego, że opłata za nocleg dla młodzieży szkolnej i studenckiej w schronisku młodzieżowym nie może przekroczyć kwoty 21,16 zł netto od osoby.

Wykonawca może dokonać zmiany opłat za nocleg dla ucznia/studenta za zgodą Zarządu Powiatu w Lubinie. Zmiana ta może być dokonana w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia się poziomu inflacji, zmiany wysokości podatku VAT dotyczącego kosztów bieżących związanych z prowadzeniem schroniska, a ponadto opłata za nocleg po dokonanej zmianie nie powinna przekraczać opłat określonych w § 67 ust.1 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r., w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonych przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467).

2.    Wysokość opłaty za nocleg dla pozostałych turystów zostanie ustalona przez operatora schroniska wyłonionego w drodze przetargu.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wicestaroście.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Schronisko młodzieżowe tworzone jest w obiekcie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a   w Lubinie w ramach projektu pn. „Rozwój bazy turystycznej Powiatu Lubińskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego” dofinansowanego ze środków RPO WD 2007-2013.

Zgodnie z założeniami projektu schroniskiem będzie zarządzał operator wyłoniony w drodze przetargu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych              (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143 nr 87, poz. 484). Operator będzie zobowiązany zarejestrować schronisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268, zm. Dz. U. z 2010 r., nr 106, poz.672) W związku z tym, że zadaniem schroniska młodzieżowego jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, poprzez zapewnienie młodzieży szkolnej i studenckiej taniego noclegu zasadne jest ustalenie maksymalnych opłat za nocleg   w schronisku młodzieżowym w Lubinie.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
11.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
15.06.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
15.06.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
15.06.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
15.06.2011    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
15.06.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)