Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 czerwca 2011 r. nr 207 w sprawie powołania komisji konkursowej
Data publikacji 15.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia 07.06.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR XXXIX/207/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 07 czerwca 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 36a ust. 6 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1

Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych.

 

§ 2

W skład komisji konkursowej powołuje się:

1)  Danuta Wantuła - przedstawiciel Zarządu Powiatu,

2)  Iwona Dybo - przedstawiciel Zarządu Powiatu,

3)  Dagmara Furgał - przedstawiciel Zarządu Powiatu,

4)  Lena Plaminiak - przedstawiciel Kuratora Oświaty we Wrocławiu,

5)  Jolanta Mokrzycka - przedstawiciel Kuratora Oświaty we Wrocławiu,

6)  Aneta Sawczuk - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

7)  Anna Filarowska - przedstawiciel Rady Rodziców,

8)  Beata Goldszajdt - przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP,

9)  Ryszard Lis - przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” POiW.

 

§ 3

Wyznacza się  Danutę Wantułę  na Przewodniczącego komisji konkursowej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.Komisja Konkursowa wyłaniająca kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych przeprowadzi postępowanie konkursowe z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz  trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60, poz. 373).

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
11.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
15.06.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)