Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2011 r. nr 193 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 01.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia 01.06.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

    

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/193/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 31 maja 2011 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia z dniem 02 czerwca 2011 r. Panią Ewę Cieślowską – Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie, a w szczególności do:

   1)  udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umów dotyczących bieżącego utrzymania jednostki w ramach przyznanych środków budżetowych,

   2)  zawierania umów na remonty do wysokości środków określonych w planie finansowym jednostki,

  3)     zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń,

  4)     reprezentowania jednostki w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym w sprawach  wynikających z bieżącej działalności jednostki oraz do udzielania   pełnomocnictw procesowych w tych sprawach. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie zatrudnił Panią Ewę Cieślowską na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie od dnia 12 maja 2011 r. na czas nieokreślony, w związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

            Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
02.06.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
01.06.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
01.06.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)