Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2011 r. nr 188 w sprawie przyjęcia harmonogramu likwidacji Zespołu Szkół w Chróstniku
Data publikacji 01.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia 01.06.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

 UCHWAŁA NR XXXVII/188/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 maja 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu likwidacji Zespołu Szkół w Chróstniku i Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr XI/91/11, Nr XI/92/11, Nr XI/93 i Nr XI/94/11 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2011 r. Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się harmonogram likwidacji Zespołu Szkół w Chróstniku i Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście oraz dyrektorom Zespołu Szkół w Chróstniku i Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z zapisem w Art. 32. ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie uchwał rady powiatu i zapisem w Art.59, ust. 1 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.

 

Rada Powiatu w Lubinie, w dniu 26 maja 2011 r., podjęła uchwały dotyczące: likwidacji Technikum w Chróstniku, likwidacji Szkoły Policealnej w Chróstniku, likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku i likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Lubinie. Likwidacja ww. szkół i placówek powoduje, że przestanie funkcjonować Zespół Szkół w Chróstniku  i Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie.Harmonogram prac związany z likwidacją zespołów szkół i placówek powinien być przyjęty przez Zarząd Powiatu i dyrektorów likwidowanych placówek.

 

Przyjęcie harmonogramu dotyczącego likwidacji zespołów szkół i placówki nie rodzi skutków finansowych obciążających budżet powiatu.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.06.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)