Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. nr 177 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
Data publikacji 17.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia 17.05.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXXIV/177/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 12 maja 2011 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. wsprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zarząd Powiatu w Lubinie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. „Przyjaciół Dzieci” w Szklarach
    Górnych, Szklary Górne 51c,

 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej przy ul. Kolejowej 5.

§ 2

 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalncych w Rudnej mają powierzenie pełnienie obowiązków dyrektora do dnia 31 sierpnia 2011 r. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący, a kandydata na stanowisko wyłania się w drodze konkursu. Zgodnie z przepisami należy więc ogłosić konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Lubinie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz szkół. W związku z upływem kadencji dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej ogłoszenie konkursu na to stanowisko jest zasadne.

 

.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
17.05.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)