Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr 168 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  XXXII/168/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia:

Panią Ewę Kałuzińską – Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie w sprawach:

1.   wyrażania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości położonych w granicach pasa drogowego stanowiących własność Powiatu Lubińskiego, w tym dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,

2.   rozgraniczania nieruchomości gruntowych przylegających lub położonych w granicach pasa drogowego stanowiącego własność Powiatu Lubińskiego,

3.   współdziałania w opracowywaniu projektów rozwoju sieci drogowej,

4.   opracowania projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych,

5.   pełnienie funkcji inwestora,

6.   przygotowania niezbędnej dokumentacji: techniczno-kosztorysowej na planowane remonty dróg.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Dotyczy § 1 pkt 1:

Zgodnie z art. 32  ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, inwestor musi uzyskać zezwolenie właściciela gruntu na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. W przypadku gruntów położonych w granicach pasa drogowego będących własnością Powiatu Lubińskiego, właściwym do udzielenia zezwolenia jest Zarząd Powiatu.

 

Dotyczy § 1 pkt 2:

 

Zgodnie z art. 29 do art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości polega na ustaleniu przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Czynności te wykonywane są przez geodetę w obecności stron lub osób upoważnionych. W przypadku gruntów będących własnością Powiatu Lubińskiego, właściwym do udziału w czynnościach jest Zarząd Powiatu.

Czynności wymienione w projekcie uchwały Zarządu Powiatu należą do kompetencji Zarządu Powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.05.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)