Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2011 r. nr 163 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXX/163/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001rt. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art.4 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010r. Nr 47, poz. 278) oraz art.53 ust.2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powierza Pani Monice Tomczyk – Skarbnikowi Powiatu obowiązki i odpowiedzialność  w zakresie gospodarki finansowej Powiatu, w tym:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki,

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywani wstępnej kontroli:

a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

     b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 2 i art. 54. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z. 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) kierownik jednostki może powierzyć obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności powinno być stwierdzone w formie pisemnej.

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
10.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.05.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)