Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2011 r. nr 162 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Data publikacji 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXX/162/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 25b art. 35 ust 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość położoną w obrębie Chróstnik gmina Lubin, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LE1U/00037468/0 oznaczoną geodezyjnie jako działki nr:

       109/69 o pow. 2,2338 ha,

       109/70 o pow. 1,0331 ha,

       109/71 o pow. 0,8360 ha,

       109/72 o pow. 1,0596 ha,

       109/74 o pow. 0,4331 ha,

       109/75 o pow. 0,2304 ha,

       109/76 o pow. 0,8058 ha.

 

§ 2

 

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1.     Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie na okres 21 dni.

2.     Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

§ 4

 

1.    Sprzedaży nieruchomości określonej w § 1 dokonać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

2.    Ustalić cenę wywoławczą dla nieruchomości, określonej w § 1 w kwocie:
12.119.064,00 zł.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały oraz przeprowadzenie czynności technicznych związanych z publikacją ogłoszenia o przetargu oraz ogłoszenie wyników przetargu powierza się Dyrektorowi Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Powiatu w Lubinie gospodaruje mieniem stanowiącym własność Powiatu Lubińskiego zgodnie z przepisem art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ, tj. Zarząd Powiatu w Lubinie sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Przepis art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wymienia informacje jakie powinny znajdować się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ  ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Rada Powiatu w Lubinie w dniu 24 lutego 2011 r. podjęła uchwałę Nr VII/51/2011
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Chróstniku. Rozwiązanie Zespołu Szkół
w Chróstniku spowoduje uwolnienie nieruchomości będącej w posiadaniu tej jednostki,
co  pozwoli na wszczęcie procedury jej zbycia.

Powiat Lubiński, w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży poniósł koszty w wysokości 12.300,00 zł za sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych ustalających wartość tej nieruchomości. Koszty związane z podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz ogłoszeń
o przetargu, a także sporządzenia dokumentów do zawarcia umowy sprzedaży (odpisy
z księgi wieczystej, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej) wyniosą około 4.200,00 zł i zostaną pokryte ze środków finansowych Powiatu Lubińskiego.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wskazanej w załączniku Nr 1 stanowić będą dochód Powiatu Lubińskiego i przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego.

           Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.05.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)