Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2011 r. nr 155 w sprawie powierzenia czynności Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. Likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie
Data publikacji 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXIX/155/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie powierzenia czynności Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. Likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr VII/59/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


Z dniem 19 kwietnia 2011 r. do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2011 r. powierza Panu Alfredowi Pilchowi jako Pełnomocnikowi Zarządu Powiatu ds. Likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie realizację czynności związanych z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

§ 2

 

Do czynności związanych z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie należy
w szczególności:

1)    zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki) na dzień 31 sierpnia 2011r.,

2)    przeprowadzenie inwentaryzacji mienia na dzień 31 sierpnia 2011 r.,

3)    przekazanie mienia protokołem do Starostwa Powiatowego w Lubinie,

4)    uregulowanie stosunków pracy z pracownikami likwidowanej jednostki (art. 31 kp),

5)    zamknięcie rachunków bankowych i przekazanie pozostałych środków finansowych do Starostwa Powiatowego w Lubinie na konto dochodów budżetu Powiatu na dzień 31 sierpnia 2011 r.,

6)    sporządzenie zestawienia należności i zobowiązań, które na dzień zamknięcia jednostki staną się należnościami i zobowiązaniami Starostwa Powiatowego w Lubinie,

7)    archiwizacja dokumentów,

8)    sporządzenie i przedłożenie Staroście Lubińskiemu sprawozdania
z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady. W celu realizacji uchwały Nr VII/59/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie z siedzibą w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 zasadnym jest wyznaczenie likwidatora, który odpowiedzialny będzie za prawidłowe przeprowadzenie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie oraz sporządzenie bilansu po zakończeniu likwidacji. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.05.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)